Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

1        Anvendelse

Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser danner rammen for samarbejdet mellem Kunden og Neogrid Technologies ApS, CVR nr. 32773818 (Neogrid), med mindre andet skriftligt er aftalt.

2        Aftalegrundlag

Betingelserne udgør, sammen med Neogrids tilbud og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag for Neogrids salg og levering af produkter, reservedele og services, til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Neogrid udgør ikke en del af aftalegrundlaget. Ændringer af- og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

I forbindelse med abonnements services henvises endvidere til Neogrids almindelige vilkår

3        Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Alene skriftlige tilbud anses for bindende for Neogrid. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, såfremt det ikke accepteres inden den tidshorisont der er angivet i budgetoplægget. En ordre anses først for bindende for Neogrid, når der foreligger en skriftlig bekræftelse herpå.

4        Priser

Alle priser er angivet i danske kroner. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er eksklusive moms og forsendelsesomkostninger medmindre andet er aftalt. Alle priser, der fremgår af Neogrids prisliste, er vejledende. Sker der ændringer i kundens forhold, som har indflydelse på den tilbudte ydelse, vil dette have indflydelse på den samlede pris.

Neogrid Technologies kan regulere priser med 3 mdr. varsel og eller ud fra pristals indeks.

Med mindre andet er aftalt, faktureres kørsel til normal timetakst plus statens takst for kørte kilometer. Øvrige transport og opholdsudgifter faktureres efter regning. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav i betaling, ligesom modkrav ikke berettiger til tilbageholdelse af forfaldne betalinger.

5        Betalingsbetingelser

Der betales netto 14 dage kontant fra fakturadatoen, med mindre andet er anført. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, har Neogrid ret til at påløbe renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker.

6          Leveringsbetingelser og forsinkelser

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn, og Neogrid fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Ønsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med Neogrid mod et gebyr. Med mindre andet er aftalt sker levering for kundens regning og risiko.

7        Reklamation og mangler

Oplysninger om tilbudte eller købte varers kapacitet, dimensioner samt øvrige data kan variere fra det leverede. Sådanne afvigelser er ikke at anse for mangler.

Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal kunden på skrift reklamere omgående.

Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 3 måneder fra leveringstidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist er eventuelle mangelindsigelser bortfaldet.

7.1        Garanti for fysiske produkter

Neogrid garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten og eller distributøren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler gældende.

Efter første garanti år, udskiftes gateways uden beregning så længe serviceaftale løber, – der betales kun for montør- og rejsetid.

7.2        Garanti i forbindelse med serviceydelser

Hvis ikke andet er aftalt, henvises til aftaler for tilkøbte serviceydelser specificeret i forbindelse med ordrebekræftelsen.

8        Ansvarsbegrænsning

Neogrid er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for kunden, i det omfang kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov.

Neogrid påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, mobil- eller internet dækning/stabilitet, hændelige begivenheder, almindeligt slid og ælde, eller andre lignende forhold.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan Neogrids ansvar overfor kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige det salg af produkter og serviceydelser, som Neogrid netto har faktureret til kunden, i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Neogrid har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

8.1        Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Neogrid ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

8.2        Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Neogrid ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Neogrids kontrol, og som Neogrid ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

9        Kundens annullering af ordren

Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Neogrid og mod økonomisk kompensation.

10    Opsigelse af abonnement aftaler

Efter den fastlagte bindingsperiodes udløb, fornyes abonnementet årligt, med mindre dette opsiges ved skriftligt at kontakte Neogrid. Der foreligger en 3 måneders opsigelsesperiode til aftales forfald.  

11    Ejendomsforbehold

Neogrid beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

12    Immaterielle rettigheder

12.1      Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Neogrid.

12.2      Krænkelse

Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Neogrid for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 20 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

13    Fortrolighed

13.1      Videregivelse og brug

Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Neogrids erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2      Beskyttelse

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Neogrids fortrolige oplysninger jf. ovenstående. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.

13.3      Varighed

Kundens forpligtelser, i forhold til ovenstående, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør, uanset årsagen til ophøret.

14    Lovvalg og værneting

Parternes rettigheder og forpligtelser skal i deres helhed høre under dansk lov. Enhver tvist mellem Neogrid og kunden skal i første instans søges løst ved forhandling. Kan tvist ikke løses i mindelighed, skal den afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Aalborg.

15    Fravigelse

Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem, blandt andet ved øvrige bestemmelser som er angivet i den individuelle aftale.

Der tages forbehold for trykfejl.

 

Opdateret februar 2024.