Skip to main content

Pilotprojekt bekræfter nyttiggørelse af eksisterende målerudstyr i forbrugsenheder

Det er konklusionen efter at Dansk Energi og Energinet har afsluttet et pilotprojekt, som har undersøgt muligheden for, at en måleroperatør kan nyttiggøre serielle operatørmålinger baseret på eksisterende målerudstyr i forbrugsenheden. Projektet, som har haft deltagelse af Clever og Neogrid Technologies, har vist, at indsendte forbrugsdata fra målere i ladestandere og varmepumper har tilstrækkelig kvalitet til, at de kan benyttes til afregning. På den baggrund vil Dansk Energi sætte sig i spidsen for at udarbejde standardiserede ramme for relationen mellem netselskaber og måleroperatører, som grundlag for særskilt afregning af forbrug på fx elbiler og varmepumper.

TSO-DSO Markedssamarbejdsudvalget igangsatte i 2019 et pilotprojekt, som skulle undersøge mulighederne for, at en operatør af selvstændige forbrugsenheder kan nyttiggøre eksisterende måleudstyr i forbrugsenheden. Projektet blev initieret på baggrund af en efterspørgsel fra konkurrenceudsatte operatører af elbiler og varmepumper om at kunne udvikle særskilte energiservices specifikt for disse teknologier og afregne disse ydelser på baggrund af måleudstyr, der i forvejen er installeret i fx forbrugsenheder som ladestandere og varmepumper. 

Udgangspunktet for projektet var en idé om at undersøge muligheden for markedsmæssig nyttiggørelse af apparaturmonterede, serielle målere til elbiler eller husstandsvarmepumper. Samtidig ville også de eksisterende processer og måleansvar ift. netselskaber, måleoperatører og DataHub kunne benyttes. I projektet blev følgende to elementer testet i samarbejde med projektets deltagere:

  • Neogrid Technologies: Hjemtog på daglig basis timedata fra egen måler og formidlede disse timedata til DataHub, jf. de standardiserede processer for elmarkedet.
  • Clever: Testede kvaliteten af de indsendte måledata fra eksisterende målerudstyr i forbrugsenheden op imod en af netselskabet, Radius, opsat seriel måler, som dækkede det samme leveringsomfang, som operatørens måler.

Begge dele er i projektet blevet testet med bekræftende resultat. ”Testen med Neogrid Technologies har vist, at måleroperatører kan hjemtage og uploade data korrekt til elmarkedet. Samtidig har forsøget med Clever vist, at apparaturmonterede målere måler data validt og i en kvalitet, som kan bruges som basis for afregning af særskilte forbrugsenheder”, siger Signe Horn Rosted, som er Vice President i Energinet.

For at projektets resultater kan implementeres effektivt i elmarkedet har TSO-DSO Markedssamarbejdsudvalget besluttet at forfølge en løsning, hvor måleransvaret, dvs. ansvaret for verifikationen af data fra målere, fortsat vil være placeret hos netselskaberne som markedsneutrale aktører, men hvor opgaven med at indsamle måledata fra særskilte forbrugsenheder kan uddelegeres til måleroperatører via standardiserede kontrakter. Lignende kontrakter findes allerede i dag bilateralt mellem netselskaber og andre måleoperatører, fx Kamstrup. Ideen er nu, at Dansk Energi og netselskaberne sætter sig i spidsen for at udarbejde et standardiseret setup, så nye måleoperatører kan løse opgaven med at levere måledata fra apparaturmonterede målere, hvor Energinet også ønsker at bidrage. 

På baggrund af dette pilotprojekt forfølger Dansk Energi sammen med netselskaber og operatører en løsning med en model baseret på en standardiseret ramme, som på den ene side fortsat sikrer neutral validering af samtlige måledata i elmarkedet hos netvirksomhederne, men som samtidigt gør det muligt for måleroperatørerne at udnytte deres eget målerudstyr i deres apparater til afregning af specifikt forbrug sammen med netselskabernes indmeldelse af data til DataHubben og netselskabernes validering”, siger Anders Stouge, Viceadministrerende direktør i Dansk Energi. ”Der findes allerede lignende bilaterale aftaler og kontrakter i markedet. Udfordringen bliver nu at lave en standardiseret ramme, som skal kunne bruges mellem alle operatører af særskilte forbrugsenheder og netselskaber i Danmark”.

Fra projektets deltagere Clever og Neogrid Technologies er der tilfredshed med, at der nu tegner sig en mulighed for, at måleroperatørerne kan begynde bruge data i eget målerudstyr som grundlag for afregning af kunderne, så længe de målere, der anvendes i udstyret, er MID-godkendte.

Vi har efterspurgt muligheden for nyttiggørelse af eksisterende målerudstyr fra vores ladestandere igennem noget tid. Vi er derfor glade for, at Dansk Energi nu sætter sig i spidsen for at udvikle en standardiseret måleroperatørkontrakt og et standardiseret interface, som vi i Clever kan bruge overfor alle netselskaber. Det er en forudsætning for de forretningsmæssige potentialer, som vi ser”, siger Mads Bundgård Harder-Lauridsen, Forretningsudviklingschef i Clever, som samtidig understreger, at det haster med en løsning. ”Det er vigtigt, at de standardiserede måleroperatørkonktrakter kommer på plads hurtigst muligt, da kunderne ellers ikke får glæde af en række potentielle nye betalingsmetoder og forretningsmodeller”, siger Mads Bundgård Harder-Lauridsen. Han bakkes op af projektets anden deltager Neogrid Technologies, som forventer et potentiale alene i år på op til 18.000 varmepumper, hvis tilskudsmidlerne udnyttes fuldt ud. ”Der skal handles hurtigt for at sikre, at disse varmepumper bringes i spil i forbindelse med en eller anden form for datainfrastruktur, der muliggør at anvende aktivet i forhold til elsystemet”, siger Henrik Stærmose, CEO for Neogrid Technologies. ”Der er en betydelig risiko for, at vi kommer til at agere på bagkant, hvis ikke vi kan præsentere et troværdigt koncept til afregning via serielle elmålere og efterfølgende afregning af fleksibilitetsydelser. Agerer vi ikke nu, er der en risiko for, at vi forpasser muligheden for at skrue de rigtige løsninger sammen fra begyndelsen”.

Begge deltagere har på forhånd tilkendegivet, at de gerne bidrager til det videre udviklingsarbejde, og i Dansk Energi er man bevidste om, at det haster med udviklingen af en løsning, og Anders Stouge understreger: ”Der er ingen tvivl om, at udviklingen af den konkrete løsning har høj prioritet. Vi arbejder derfor på højtryk med at få en proces på plads for arbejdet, så vi hurtigst muligt kan inddrage aktørerne i arbejdet. Vores mål er at have en løsning klar, der kan bruges under den gældende lov og markedsforskrifter, og at det forhåbentlig sker i løbet af 2022.

Neogrid // 2021